Sockenrådet

Sockenrådet för Tävelsås

sockenråd_ikon_2Sockenrådets syfte är att verka för hela socknens utveckling.

Sockenrådet omfattar Tävelsås socken, d.v.s. byarna Rinkaby, Tävelsås, Stenslanda, Osaby, Tofta och Allatorp.

Sockenrådets styrelse

  • Hans Olofsson OrdförandeKajsa AlmqvistMagnus EngstrandJanina ForslundCatja PaulssonSuppleanterTobias WibergLinda Lemark

Stadgar för Tävelsås Sockenråd

Fastställda 2013-01-24 vid sockenrådets bildande.

§ 1
Tävelsås sockenråd omfattar Tävelsås socken d.v.s. byarna Rinkaby, Tävelsås, Stenslanda, Osaby, Tofta och Allatorp.

Sockenrådet syfte är att verka för hela socknens utveckling.

Sockenrådet skall vara religiöst och partipolitiskt obundet.

§ 2
Alla som är fast boende i Tävelsås socken alternativt markägare har rösträtt på Sockenrådets årsmöte.

§ 3
Sockenrådets högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte skall hållas under mars månad efter styrelsens kallelse. Kallelse skall ske via Sockenrådets hemsida, anslagstavla samt via e-post till de som lämnat sin e-postadress till styrelsen. Kallelsen skall ske minst en månad före årsmötet.

På årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare för årsmötet
3. Val av justerare/rösträknare för årsmötet
4. Anteckning av närvarande Tävelsåsbor och tillika röstlängd.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Fråga om kallelsen till årsmötet skett stadgeenligt.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter.
11. Val av eventuella styrelsesuppleanter.
12. Val av två revisorer och revisorssuppleanter på ett år.
13. Val av valberedning.
14. Styrelsens förslag.
15. Behandling av motioner/förslag.
16. Information från andra föreningar i socknen.
17. Övriga frågor.

Årsmötesprotokollet skall senast en månad efter årsmötet publiceras på hemsidan.

 

 

§ 4

Sockenrådets styrelse skall bestå av fem personer inklusive ordförande. Styrelsen skall representera hela socknen och därför skall det i möjligaste mån finnas en representant per by Rinkaby, Tävelsås by, Stenslanda och Tävelsås Västra (Osaby, Tofta, Allatorp).

Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare. Sockenrådets firma tecknas av styrelsens ordförande och kassör var för sig.

Styrelsen arbetar för de frågor som årsmötet beslutar. Styrelsen kan även själv besluta om frågor och verksamhet för sockenrådet.

Styrelsen skall en gång om året bjuda in de föreningar som är verksamma inom socknen för att främja samverkan om socknens utveckling.
§ 5
Tävelsåsbor och markägare kan lämna motion med förslag rörande Sockenrådets verksamhet till årsmötet. Motionen skall lämnas till styrelsen senast den 31 januari för att kunna behandlas på årsmötet.
§ 6
Stadgeändring kan ske på årsmötet. Förslag på stadgeändringar skall framgå av kallelsen till årsmötet. För stadgeändringar krävs minst 2/3 majoritet.

§ 7
Upplösande av Tävelsås sockenråd kan ske efter beslut på två av varandra efterföljande årsmöte och med minst 2/3 majoritet. Förslag på upplösande skall framgå av kallelsen till årsmötet. Sockenrådets innestående medel överförs vid upplösning till Tävelsås Bygdegårds drift.

 


 

 Protokoll från årsmöte

This site is protected by wp-copyrightpro.com