Allmänt om bygden

 

Allmänt om bygden

Tävelsås ligger i Kronobergs län och i Växjö kommun. Tävelsås socken består av ett flertal större och mindre byar som Allatorp, Osaby, Rinkaby, Stenslanda, Tofta och Tävelsås. Klicka på bilden för att se en karta över Tävelsås socken.

De flesta husen ligger på ett småländskt sätt med utspridda gårdar och ibland små grupper med hus. Avståndet in till Växjö är drygt en mil, vilket gör att många av dem som bor i Tävelsås arbetar i Växjö. Tävelsås är en levande landsbygd med flera lantbruksföretag som driver mjölkproduktion. Det finns också många “hästgårdar”.

De företag och butiker som finns i socknen presenteras under fliken Näringsliv.

 

Boende

Söder om kyrkan ligger en mer samlad bebyggelse med bl.a. ett villaområde från -70 och -80 talet. Där finns även flerfamiljshus som ägs av Vidingehem.

BB-201312__DSC0803Norr om kyrkan finns det två nya villaområden med totalt 33 tomter och det byggs även en del nya villor på enskilda tomter i socknen.

Tävelsås församling bestod 2013 av 816 personer enligt Statistiska centralbyrån jämfört med 1 223 personer år 1900. Tävelsås tätort bestod 2013 av 275 personer.

 

Intressanta hemsidor med fakta om Tävelsås

För dig som är intresserad av vad som döljer sig i naturen med olika biotoper och fornlämningar så finns det några bra sidor att söka vidare på.

  • Skogsvårdsstyrelsens Skogens Pärlor på www.skogsstyrelsen.se - välj sedan fakta om skog, sedan skogens pärlor så kommer du till en kartfunktion där du kan söka på t.ex. Osaby.
  • Riksantikvarieämbetets Fornsök på www.raa.se där du väljer fornsök eller någon annan av deras söktjänster.
  • Det finns också en hemsida från ett projekt som kartlade forn- och kulturminnen i bl.a. Tävelsås, denna hittar du på www.skoghistoria.se.

Flygfoton från 1950-talet hittar du på flygfotohistoria.mine.nu. Gå in på arkivet och välj Småland Södra. Bilder från bygden finns på 1213 Dänningelanda, 2429 Ingelstad Södra Tävelsås, 2399 Jät Norr om, 1826 Kalvsvik Östantorp, 2559 Tävelsås, 2315 Tävelsås Norrut Rinkaby, 2400 Uråsa Väster om.

Kommunfullmäktigeprotokoll för Tävelsås kommun kan du hitta på www.lokalhistoria.nu. Du kan t.ex. läsa följande: Sedan Västra småskolan kommer att indragas till hösten beslöt kommunalfullmäktige i enlighet med skolstyrelsens förslag att skolskjutsar skola anordnas läsåret 1946-1947 sex dagar i veckan från Tofta gård till Norra småskolan, samt att kostnaderna härför skulle tagas ur tillgängliga medel. Folkskolestyrelsen hade infordrat anbud å skolskjutsar. Kommunalfullmäktige beslöt antaga anbud från trafikägaren Thage Nilsson som förklarat sig villig att utföra nämnda skolskjutsar för tolv (12) kronor pr. dag. Tävelsås den 3 Febr. 1946. Jonas Svensson Kommunalfullmäktiges ordf.

Tävelsås kommun fanns fram till 1951 då den gick upp i Mellersta Kinnevalds kommun som 1971 gick upp i Växjö kommun.

Lantmäteriet har många olika karttjänster på sin hemsida www.lantmateriet.se. Klickar du på “Historiska kartor” så får du fram gamla lantmäterihandlingar om laga skiftet mm.

 

Ett gammalt protokoll från en byastämma i Norrbyn

tav0147_sida_1År 1770, den 9 september eftermiddagen

Hölls byastämma uti Täfwelsås hos klåckaren Jöns i Bergagård. Närvarande Pastor Magister D M Wigander för Täfwelsås Stomm, Wälborne Herr Berghman på Herregård, Kyrkvärden Carl Magnus Flink, Börje, Mathis och Petter i Lunna- samt Norregård. Jon och Börje i Norragård. Jacob och Peter i Rubbagård samt Johannes i Backagård så förehades.

1. Att den så kallade Wexiölyckan blifvit upptagen på Lunnagårds och Stommens enskilda mark, men kiöpt för 10 D Smt af Jon i Rubbagård, hvarföre Pastor den påstod åter, som beviljades, och det till Stommen enskilt, efter Stommens bonde dem upptagit och Lunnagård har svarande deremot.Likaså med Kongabrolyckan liksom förr brukade nu Jacob i Rubbagård och den sednare Mathis i Norragård. Pastor har deröfre bägge i besittning.

2. Den så kallade Kiddahagen hade i alla tider varit en hela byns almening och legat till gierdet, men blivit skänkt till Pastor Sven Granbeck mellan år 1721 och 1731 med villkor att han honom instänga skulle samt sedan till Stommen brukas till nuvarande Pastor blev här och nu lämnad med villkor att byen egde rättighet honom återtaga ifall så äskades af nästa Pastor.

3. Den så kallade Prästamaden har af alla tider legat på Gatu- och Backag.s egor men blev med vederbörandes samtycke af förenämnde intagen och stängd. Denna nyttjas uti Pastor Wiganders tid efter öfverenskommelse men såsom ofvan anfördt gårdens egendom återtages vid nästa pastorsombyte om så ej annorlunda öfverenskommes. Hörer utan disputs till Stommen så länge marken är odelt.

4. Pastor föreställde att Stommen led brist på laga bete. Begärde derföre att något till honom och Lunnag. samt Norreg måste utses, vilket beviljades, med villkor att det som nu intages ej skulle blifva större än svarande mot de andre hemmanen. Till utsynande af denna park utsågs nämdemännen Jöns i Telestad och Jöns i Härensås. Se nedan vid slutet af boken.

På Hembygdsföreningens hemsida finns mer om Tävelsås historia, du hittar länken till den sidan under fliken Föreningsliv.

 

Historiska händelser nedtecknade av Sigge

road_to_stenslandaTävelsås socken ligger en dryg mil söder om Växjö. Tävelsås består även av Rinkaby, Stenslanda, Osaby, Skeda, Vetlanda, Allatorp och Gåvadstorp. Alla berikade på många fornlämningar från sten-, brons- och järnåldern såsom järn- och bronsåldersgravar, hällkistor, skålgropar, stenyxor, pilspetsar, knivar och rösen. Detta vittnar om att det bott människor här för flera tusen år sedan.

Sjöarna Rinkabysjön (som sänktes 1849 och 1860-tal ca 9 fot) samt Tävelsås och Vederslövssjön är de största i socknen, alla var rika på myrmalm som användes på Huseby bruk.

Kung Alle levde i en skansliknande borg och var god vän med Blända och Värendskvinnorna som beslöt att rädda landet från den hotande Danska faran. Ännu idag ser man resterna av borgen i Allatorp.

Under 1300 och 1400 talet kom de stora gårdarna till såsom Gåvardstorp, Allatorp, Osaby, Vetlanda, Limme och Stjärnvik. Kanske en sägen om kung ”Ring” och borg i Rinkaby funnits. Ägarna till dessa gårdar har varit Grönalöv, Trollarna, Ulfsaxarna, Iflander, Bråkenhjälm och Hederstjärna, under 1900-talet andra ägare. Många har tjänat de svenska kungarna väl, som överstar och generaler i de svenska krigen mot ryssar, tyskar och danskar.

Osaby säteri nedbrändes och brandskattades av Nils Dacke 1542. Många var Gustav Wasa trogna och fick vissa förläningar av kungen, medan Dacketrogna hängdes, några benådades i socknarna omkring Värend.

tofta_kyrka_inutiOmkring 1570 talet tillkom kyrkorna i Tävelsås och Tofta, kanske ännu längre tillbaka. Man kan ju anta att det funnits kyrkor lika tidigt som i Vederslöv och Jät från 1100-talet. Kyrkan i Tofta revs ner 1784 och var i ett dåligt skick. Men kyrkogårdsmuren står kvar och under sommaren bedrivs friluftsgudstjänst i den vackra omgivningen.

Landshövdingen i Kronobergs län Salomon Hederstjärna blev ägare till Stjärnvik 1780. Egendomen som är känd sedan 1330-talet hette tidigare “Tävelsås”. Salomon Hederstjärna blev även ägare till Osaby Säteri 1787, han dog 1808. Då övertog Karl Hederstjärna Stjärnvik och därefter Salomon Hederstjärna 1842 som gjorde en stor insats för Tävelsås. Osaby Säteri övertogs av Erland Hederstjärna vid sitt giftermål 1801, han tjänstgjorde som militär i 60 år. 1850 brann Osaby ner och byggdes upp igen med inflyttning 1852. Generalen dog på Osaby 1856 och hade då levt under fem kungars regeringstid. Han ligger i en familjegrav på Tävelsås kyrkogård. Stjärnvik såldes 1901 till Östberg och Tunblad, 1908 blev Tunblad ensam ägare. 1911 Sven Johan Johansson, 1920 sonen J-P Svensson. 1953 Leif Hellerström och 1997 Rolf och Kerstin Nordell. Osaby som består av ca 500 ha såldes 1916 av FW Benett till godsägarna Andersson och Liljenberg. 1936 köpte professor FW Törne Osaby och renoverade 1937. 1949 dog Törne och döttrarna Stina och Ingeborg övertog gården, efter deras död donerades Osaby säteri till Svenska Naturskyddsföreningen, vilka driver den idag. Stormen Gudrun fällde stora områden av skog i socknen, på Osaby har man låtit skogen ligga i naturvårdsområdet.

schoolyardFolkskoleväsendet inom församlingen kom tidigt redan 1837. Fem år innan folkskolestadgan utkom blev här en fast folkskola. 1839 uppfördes ett nytt skolhus, skolrummet skulle även begagnas till sockenstuga och skolan tillkom på den frikostighet som Salomon och Erland Hederstjärna understödde. Inom socknen på 1910 fanns de fyra skolorna Tofta, Stenslanda, Norra skolan och Tävelsås skola. Tre skolor har upphört och endast skolan i Tävelsås är kvar. Skolan byggdes till 1992 med dagis, fritids, nytt kök och matsal.

Under 1850-talet var invånarantalet ca 1250 personer. Sammanlagt emigrerade från 1850 till 1927 ca 550 personer till Danmark, Tyskland och Amerika. 2005 fanns ca 755 invånare.

Jordmånen utgörs av sandblandad svart mylla, huvudnäringen var förr åkerbruk, boskapsskötsel och skogsbruk. Jordbruket med mjölkkor har drastiskt minskat till ett 10-tal idag, några bedriver köttproduktion och spannmålsodling. På många fastigheter har man idag hästar. Stora flertalet av socknens invånare jobbar istället i Växjö med omnejd.

This site is protected by wp-copyrightpro.com